Home | President's Message | An Ultimate Solution | Household Appliances | Household and Personal Effects Shipment: Thai Students - U.S. Citizens - Asian Students
SIAM INTERNATIONAL FREIGHT LINES

การขนส่งของใช้ส่วนตัวและพัสดุสินค้าจากสหรัฐอเมริกาถึงประเทศไทย

 1. คำนำ
 2. พิกัดอัตราศุลกากร-สินค้ายกเว้นภาษีอากร
 3. สิ่งของต้องห้าม
 4. หลักการขนส่ง
 5. สัดส่วนของตู้ CONTAINER
 6. พิธีการศุลกากร (การออกของ)
 7. อัตราค่าขนส่งและวิธีการคำนวณ
 8. บริการออกของและส่งถึงบ้าน Door to Door
 9. สถานีบริการรับของปลีกย่อย
 10. การทำประกันภัย
 11. ใบประกอบการขนส่ง Bill of Lading
 12. ข้อแตกต่างระหว่างการดำเนินงานของบริษัทสยามฯ กับบริษัทขนส่งอื่นๆ
 13. Shipping Cost
 14. Shipping Cost Calculation Worksheet
 15. Packing List
 16. X

ถึง นักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกา

     บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลเฟรตไลน์ เปิดทำธุรกิจในปี 1989 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ LOS ANGELES เป็นบริษัทของคนไทยแห่งแรกในสหรัฐฯ ที่ทำธุรกิจ ขนส่งพัสดุสินค้า (Freight Forwarder) ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของสหภาพพาณิชย์นาวีสหรัฐฯ (U.S. FEDERAL MARITIME COMMISSIONER) หมายเลข Bond OTI 12475NF

     ถึงแม้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะเน้นหนักไปทางด้านขนส่งพัสดุสินค้า แต่ในช่วงเวลา 10 ปี บริษัท สยามฯ ก็มีส่วนในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาคนไทย จากมลรัฐต่างๆ จัดขนส่งของใช้ส่วนตัว (PERSONAL EFFECTS) กลับประเทศไทย โดยที่บริษัทไม่ได้โฆษณาเป็นทางการแต่อย่างใด อาศัยการพูดปากต่อปากจากผู้ที่เคยใช้บริการของบริษัทฯ

     สืบเนื่องจากคำชมเชยที่บริษัทฯได้รับจากนักศึกษาถึงผลงานอันดีเด่น และความซื่อสัตย์ในบริการที่ได้รับมอบให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้กับนักศึกษาไทยว่า บริษัทฯได้เปิดศูนย์รับส่งของใช้ส่วนตัว (PERSONAL EFFECTS)

     บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความยากลำบากของนักศึกษาในการสืบหาบริษัทส่งของ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับนักศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากหัวเมืองใหญ่ ในรัฐต่างๆ และอาจเคยมีประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทขนส่งบางบริษัทที่ถือโอกาสใช้สิทธิอันชอบธรรมของนักศึกษามาใช้ในทางที่ผิด

     เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาให้รู้จักระเบียบ กฎหมายและข้อมูลปฏิบัติต่างๆ ในการนำเข้าของกรมศุลกากรที่ประเทศไทย บริษัทสยามฯ ได้จัดพิมพ์สมุดคู่มือ การนำเข้าของใช้ส่วนตัว และจะจัดส่งให้กับนักศึกษาทุกท่านที่สนใจต้องการทราบรายละเอียด

     ผมในฐานะเจ้าของบริษัทสยามฯ หวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทุกท่านที่จะมาใฃ้บริการของบริษัทฯเรา

ด้วยความปรารถนาดีแฟรงค์ บุลเนอร์

กลับขึ้นด้านบน

พิกัดอัตราศุลกากร-สินค้ายกเว้นภาษีอากร

     ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ

     หมายเหตุ : ของส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน จะต้องนำเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกินหนึ่งเดือน ก่อนที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้นำของเข้า เข้ามาถึง อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจขยายกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษ

     ข้อความข้างต้นคือ ข้อกฏหมายที่คัดออกมาจากพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อที่จะให้นักศึกษารับทราบไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเข้าใจในระเบียบที่ระบุไว้จึงขออธิบายเพิ่มเติม

คำแนะนำการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า ของส่วนบุคคล ของใช้ส่วนตัว ของใช้ในบ้านเรือน เฉพาะทางท่าเรือกรุงเทพ

     หลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นอากรของนำเข้าที่ได้รับยกเว้นอากร จะต้องเป็นของใช้ส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนสำหรับใช้เอง หรือใช้ในวิชาชีพ และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ เว้นแต่ รถยนต์ อาวุธปืน และเสบียง และ/หรือเป็นของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว ที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน เนื่องในการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ

     ทั้งนี้ ของดังกล่าวจะต้องนำเข้าถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือนก่อนที่ผู้นำเข้าเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ผู้นำของเข้ามาถึง

ของที่ได้รับการยกเว้นอากร

     ของส่วนตัวที่ได้รับการยกเว้นอากรนำเข้า ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ที่มีจำนวนพอสมควรแก่การใช้งานของๆ นั้น และเป็นของส่วนตัวสำหรับใช้เอง

     ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าต้องเป็นของที่พึงมีพึงได้ตามปกติวิสัย และเป็นของที่นำเข้ามาจากประเทศซึ่งตนมีภูมิลำเนาอยู่ก่อนย้ายเข้ามามีภูมิลำเนาในประเทศไทย ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ให้ได้รับยกเว้นอากรเพียงอย่างละ 1 หน่วย เว้นแต่เป็นการย้ายภูมิลำเนาทั้งครอบครัว ให้ได้ยกเว้นอากรได้อย่างละ 2 หน่วย ส่วนที่นำเข้ามาเกินกว่าที่กำหนดไว้จะต้องเสียอากรตามปกติ โดยคำนวณจากหน่วยที่มีค่าอากรสูงสุดตามลำดับ

เอกสารที่จะต้องใช้ผ่านพิธีการศุลกากร

     ในการขอรับของดังกล่าวให้ผู้นำของเข้าจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

 • บัตรประชาชน (กรณีเป็นของส่วนบุคคล)
 • หนังสือเดินทาง (PASSPORT) กรณีเป็นของใช้ส่วนตัว และ/หรือของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว
 • ใบตราส่ง (BILL OF LADING)
 • ใบสั่งปล่อย (DELIVERY ORDER)
 • บัญชีรายการสิ่งของ หรือเอกสารการซื้อขาย (ถ้ามี)
 • กรณีไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้
 • กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในประเทศไทย จะต้องมีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้ที่ได้รับโควต้าเข้าเมืองตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง หรือ
  2. เข้ามาในประเทศในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษภายใต้สัญญาจ้างของส่วนราชการ และมีหนังสือของส่วนราชการนั้นรับรองว่า ได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้า เมือง กรมตำรวจ ให้อยู่ในประเทศไทยในฐานะ Non Immigrant แล้ว และจะอยู่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. หนังสืออนุญาตของกรมการจัดหางานรับรองว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพใน ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. หนังสือรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ ว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศชั่วคราวเป็นปีๆ ไป

       กรณีที่เป็นคนไทย จะต้องเป็นผู้ที่ไปทำงานในต่างประเทศ หรือข้าราชการไทยที่ไปดำรงตำแหน่งในต่างประเทศ หรือนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องเดินทางกลับก่อนกำหนด 1 ปี จะต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้เดิน ทางกลับเนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการจ้าง หรือได้รับคำสั่งให้ย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย หรือสำเร็จการศึกษา

  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

       บุคคลที่เป็นคนไทยและชาวต่างประเทศ เมื่อมีการนำของส่วนบุคคล ของใช้ส่วนตัว และ/หรือของใช้ในบ้านเรือนใช้แล้วเข้ามา มักจะประสบปัญหาในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร และถูกเรียกร้องเงินทองจากบุคคลภายนอกที่แอบอ้างว่า นำไปให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรเสมอๆ

       ส่วนพิธีการนำเข้า สำนักงานศุลกากรนำเข้า ท่าเรือกรุงเทพ ได้ตระหนักในความไม่สะดวกดังกล่าว จึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำพิธีการฝ่ายเอกสิทธิฯ ไว้บริการจัดทำเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรให้จนเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าบริการใดๆ จึงขอเชิญท่านใช้บริการส่วนพิธีการนำเข้า

       นักศึกษามีสิทธิที่จะส่งของกลับได้เกินกว่า 1 ครั้ง ครั้งแรกจะต้องถึงกรุงเทพฯ ไม่เกิน 1 เดือน ก่อนที่ตัวเองจะมาถึง ครั้งต่อไปหรือครั้งสุดท้ายจะต้องไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ผู้นำของเข้ามาถึง

       ในกรณีนี้นักศึกษาจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรรับทราบ และประทับตราบนหนังสือเดินทางว่าจะมีสิ่งของตามมาภายหลัง

       หมายเหตุ: ของใช้ส่วนตัวภายในครัวเรือน ได้แก่ รถยนต์ อาวุธปืน และกระสุน และ สิ่งของที่เกินความจำเป็น อันอาจจะนำมาขายต่อในตลาดหรือในรูปของพัสดุสินค้า จะไม่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีอากรนำเข้า


  กลับขึ้นด้านบน

  สิ่งของต้องห้ามนำกลับ

  1. อาวุธปืน กระสุนปืน และดินปืน
  2. สารเคมีทุกชนิด ที่มีฉลากติดอยู่ หรือป้ายกำกับ
  3. น้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด
  4. แบตเตอรี่ (Battery (wet))
  5. ภาชนะหรือสินค้าที่มีฉลากหรือข้อความ ระบุคำว่า "U.N." หรือ "CLASS"
  6. ถ้าสงสัยให้โทรสอบถามพนักงานของบริษัทสยามฯ

       บริษัทฯจะไม่ยอมรับสิ่งของ หรือพัสดุที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ และนักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการมารับของกลับคืนไป


  กลับขึ้นด้านบน

  หลักการส่งของ

  ที่ใช้อยู้ในวงการ FORWARDERS จะแยกออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

  1. ส่งปลีกย่อย (ไม่เต็มตู้) หรือเรียกว่า LCL (LESS THAN CONTAINER) เหมาะสำหรับจำนวนของที่จะส่งไม่มากพอที่ใช้ตู้ CONTAINER ของตัวเอง สิ่งของต่างๆ ที่จะส่งในประเภทปลีกย่อยจะต้องบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษที่แข็งแรง หรือในกล่องพลาสติก (Plastic Container), กระเป๋าเดินทาง (Suitcase) หรือในลังไม้เท่านั้น

   บริษัทจะไม่รับของต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่ในหีบห่อดังกล่าว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน ทีวี เครื่องกีฬา หรือภาชนะสัมภาระอื่นๆ ทั้งนี้เพราะบริษัทไม่สามารถรับรองความเสียหาย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการขนส่ง

   ของทุกอย่างที่นำกลับ ควรจะบรรจุในหีบห่อหรือกล่องที่เหมาะสมกับสภาพของ ของ และควรใช้กล่องเดิมที่มีอยู่ เฉพาะอย่างยิ่งของใช้เครื่องไฟฟ้า เครื่องเสียง และ Computer ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ สำหรับถ้วยชาม หรือสิ่งแตกง่ายต่างๆ

   ขั้นตอนก่อนการขนส่ง

   ในขณะที่ทำการบรรจุหีบห่อให้ทำรายการของที่บรรจุลงในแต่ละกล่องบนแผ่นกระดาษ พร้อมกับเขียนหมายเลขกำกับให้ชัดเจนบนกล่องทุกๆ กล่อง ดังตัวอย่างเช่น

   กล่องหมายเลข 1 เสื้อผ้า
   กล่องหมายเลข 2 หนังสือเรียน
   กล่องหมายเลข 3 Computer

   หมายเหตุ: ดูตัวอย่างรายการแบบฟอร์มได้จากหัวข้อ Packing List เก็บบัญชีรายการของไว้กับตัวเอง สำหรับนำไปใช้ประกอบขั้นตอนพิธีกรศุลกากรที่ท่าเรือกรุงเทพฯ

   เมื่อพร้อมที่จะส่งให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

   - โทรแจ้งจำนวนหีบห่อ และวันที่จะไปส่งกับพนักงานของบริษัทสยามฯ

   - เขียนหมายเลข booking number ที่ได้รับจากบริษัทสยามฯ พร้อมกับชื่อ นามสกุลและที่อยู่ในประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษบนทุกหีบห่อ จะใช้ marking or word processor ก็ได้ ในกรณีที่ใช้ word processor ขอให้ติดเทป ปะให้เหนียวแน่น เพื่อป้องกันมิให้กระดาษหลุดออกจากหีบห่อ

   - เมื่อนำของไปส่งที่สถานีรับของที่กำหนดไว้ ให้แจ้งกับพนักงานของสถานีว่ามีของมาตามหมายเลข booking number ที่เขียนไว้บนกล่อง ทางสถานีรับของจะออกใบเสร็จรับของไว้เป็นหลักฐาน ตรวจสอบดูว่าหีบห่อครบถูกต้องตามจำนวนที่นำมาส่ง

   - หลังจากส่งของเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โทรศัพท์แจ้งบริษัทสยามฯ จำนวนหีบห่อที่แน่นอน ในเวลาเดียวกันบริษัทจะบอกวันที่เรือกำหนดถึงกรุงเทพฯ และขั้นตอนที่นักศึกษาต้องปฏิบัติต่อไป บริษัทจะขอให้นักศึกษาส่ง e-mail ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ในสหรัฐฯ และที่อยู่ในประเทศไทย โทรศัพท์ที่ติดต่อ พร้อมกับขอบัญชีรายการของที่ส่งออกให้กับบริษัทสยามฯ เก็บไว้เป็นหลักฐาน

   - บริษัทฯจะออก bill of lading และส่งผ่าน e-mail attachment พร้อมกับใบรับของ (dock receipt) จากสถานีรับของ ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ระบุใน bill of lading หลังจากนั้น บริษัทจะส่งตัวจริงของ bill of lading ไปให้ตัวแทนของบริษัทที่กรุงเทพฯเก็บไว้ เพื่อที่มอบให้กับนักศึกษาในวันที่ไปรับ delivery order (D.O.)

   - ในขณะที่อยู่กรุงเทพฯ และอย่างน้อย 10 วันก่อนกำหนดเรือเข้าที่สถานีเก็บของที่ลาดกระบัง ให้ติดต่อกับตัวแทนของบริษัทสยามฯที่กรุงเทพฯ เพื่อสอบถามกำหนดวันเรือเข้าที่แน่นอน และขั้นตอนของพิธีการต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติต่อไป

  2. ส่งเต็มตู้ (FULL CONTAINER LOAD -FCL) ในกรณีที่นักศึกษา หรือครอบครัวของคนไทยทั่วไป ต้องการขนย้ายสิ่งของทุกอย่างในครัวเรือน ซึ่งมีจำนวนมากพอที่จะบรรจุให้เต็มตู้ CONTAINER ได้การส่ง เต็มตู้ คือการเหมาตู้ CONTAINER เป็นของตนเอง บริษัท FORWARDERS ไม่มีสิทธิ ใดๆที่จะนำสิ่งของผู้อื่นเข้ามาปะปนหรือรวมส่งด้วย

        การเหมาตู้ คือบริษัท FORWARDERS จะจัดส่งตู้ตามขนาด CONTAINER ที่ต้องการไปให้ยังที่พักอาศัย หรือสถานที่เก็บของ แต่ก่อนที่จะนำตู้ CONTAINER ส่งไปให้ยังสถานที่นั้นๆ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกฎของแต่ละสถานที่นั้น เช่น

   • ก. มีป้ายห้ามรถบรรทุกหนักเกินพิกัดเข้าไปในถนนนั้น มีป้ายห้ามจอด (NO PARKING) ของท้องถนน หรือบริเวณที่พักจะต้องจอดตู้ CONTAINER หรือเปล่า
   • ข. ควรจะแจ้งกับเพื่อนบ้าน (NEXT DOOR NEIGHBOR) ว่าเรา จะมีการย้ายกลับและมีความจำเป็นต้องนำตู้ CONTAINER มาตั้งทิ้งไว้ชั่วคราว
   • ต. แจ้งให้หรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ LOCAL SHERIFF STATION ถึงความจำนงที่จะนำตู้ CONTAINER มาตั้งชั่วคราว
   • ง. ถ้าเป็นไปได้ควรจะให้ตู้ CONTAINER ตั้งใน DRIVEWAY ของสถานที่จัดเก็บสิ่งของเพื่อที่จะได้ไม่ให้กีดขวางทางจราจรบนพื้นถนนสาธารณะ

    หมายเหตุ ในกรณีที่ตู้ CONTAINER ถูก CITATION นักศึกษาจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเอง

   • จ. จะต้องจดจำนวนของทุกชิ้น ที่บรรจุใส่ในตู้ CONTAINER ไม่ว่าของเหล่านั้น จะเป็นอะไร ขนาดไหน กฎหมายของกรมศุลกากรต้องการจำนวนชิ้น ทั้งหมดลงไว้เป็นหลักฐานใน BILL OF LADING
   • ฉ. บริษัทรถ TRUCK ที่นำตู้ CONTAINER มา จะมี SEAL มาด้วย นักศึกษาจะต้องใช้ SEAL นี้ปิดประตูตู้ CONTAINER เมื่อทำการบรรจุสิ่งของทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ก่อนที่บริษัทจะลากตู้ออกไปให้จดเบอร์ SEAL ไว้เป็นหลักฐาน เพราะว่าเบอร์ SEAL จะต้องถูกระบุไว้ในใบ BILL OF LADING
   • ช. ตู้ CONTAINER ทุกตู้จะมีเลขหมายทะเบียนของตู้เขียนติดไว้ ในกรณีที่ไม่เห็นเลขทะเบียนของตู้ให้ถามได้จากพนักงานขับรถนั้นๆ เช่นกัน จดหมายเลขทะเบียนตู้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อระบุไว้ใน BILL OF LADING เช่นเดียวกัน
   • ซ. เป็นหน้าที่รับผิดชอบของนักศึกษาในการบรรจุสิ่งของต่างๆ เข้าไปในตู้ CONTAINER ว่าจะจัดระวางอย่างไร สิ่งใดควรจะอยู่ล่างหรือบน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักศึกษาเอง อย่าลืมว่าของทุกอย่างภายในตู้ CONTAINER จะต้องมีการเคลื่อนไหวในขณะขนถ่ายจากบ้านไปจนถึงท่าเรือที่กรุงเทพฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ อันเนื่องมาจากการบรรจุเข้าตู้ไม่ถูกต้อง ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ซึ่งผู้รับงานของบริษัท FORWARDERS ก่อขึ้นเอง

  กลับขึ้นด้านบน

  สัดส่วนของตู้ CONTAINER

       ตู้ขนาด 20 ฟุต สัดส่วน : ยาว 20 ฟุต สูง 8 ฟุต กว้าง 8 ฟุต

            นํ้าหนักบรรจุ : 34,000 LBS

            ปริมาตรบรรจุ : 900 ลูกบาศก์ฟุต

            สูงจากพื้นดิน : 52 นิ้ว

       ตู้ขนาด 40 ฟุต สัดส่วน : ยาว 40 ฟุต สูง 8 ฟุต กว้าง 8 ฟุต

            นํ้าหนักบรรทุก : 45,000 LBS

            ปริมาตรบรรจุ : 1,800 ลูกบาศก์ฟุต

            สูงจากพื้นดิน : 52 นิ้ว

       ** คํานวณจากพื้นของ CONTAINER ตั้งอยู่บน CHASIS


  กลับขึ้นด้านบน

  พิธีการศุลกากร

       ที่ท่าเรือคลองเตยหรือสถานีที่เก็บของเอกชนต่างๆ บริเวณรอบนอกกรุงเทพฯ จะมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรแผนกกองเอกสิทธิ์ประจําอยู่ เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ (นักศึกษา) ที่นําของใช้ส่วนตัวเข้ามา ฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการออกของจากบริษัท SHIPPING ที่ท่าเรือ ซึ่งเป็นการเสียเงินค่าบริการโดยเปล่าประโยชน์

       หลักฐานการดำเนินพิธีการออกของ ที่ผู้รับจะต้องนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย

       ในกรณีที่ใช้ American Passport เดินทางเข้ากรุงเทพฯ จะต้องนำหนังสือเดินทางไทย (Thai Passport) เล่มเก่าๆ ติดตัวไปด้วย

       ในกรณีที่ผู้รับของคิดว่ามีของต้องภาษี ซึ่งไม่ได้อยู่ในพิกัดยกเว้นภาษีอากร ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่มีเวลาที่จะดำเนินพิธีการด้วยตัวเอง และจำเป็นที่ต้องการใช้บริการออกของ (shipping) เป็นตัวแทนออกของให้ บริษัทสยามฯ ขอแนะนำแนวทางปฏิบัติดังนี้

       ในขณะที่อยู่ในโกดังตรวจปล่อยของที่ลาดกระบัง และก่อนที่จะเซ็นรับของ ให้ตรวจสอบดูสภาพของหีบห่อว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้าหากพบกว่าหีบห่อได้อยู่ในสภาพชำรุดเสียหายหรือสงสัยว่าจะมีของแตกเสียหาย หรือในกรณีที่จำนวนหีบห่อไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในบัญชีรายการของหรือใน Bill of Lading ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้


  กลับขึ้นด้านบน

  อัตราค่าขนส่งและวิธีคำนวณ

       อัตราค่าขนส่ง ซึ่งจะคิดจากจำนวนปริมาตรลูกบาศก์ฟุต (Cubic Foot) จากสถานี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางจากสถานีรับของถึงท่าเรือ (West/East Coast) ฉะนั้น นักศึกษาหรือผู้ที่ใช้บริการของบริษัทสยามฯ จำเป็นต้องโทรมาสอบถามอัตราค่าขนส่งทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มใช้บริการ

       กำหนดอัตราค่าขนส่งที่นักศึกษาต้องชำระมีดังนี้

       ค่าขนส่งจากสถานีรับของต้นทาง จนกระทั่งถึงท่าเรือกรุงเทพฯ ที่ระบุไว้ใน Bill of Lading ซึ่งนักศึกษาอาจจะชำระในขณะที่ยังอยู่ในสหรัฐฯ หลังจากได้รับ Bill of Lading เรียบร้อยแล้ว หรือชำระที่กรุงเทพฯ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของแบงก์ชาติ ในวันที่รับ D.O. จากเอเยนต์ของบริษัทที่กรุงเทพฯ

       ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องชำระให้กับตัวแทนบริษัทสยามฯที่กรุงเทพฯ

  อัตราโกดังเก็บสินค้าเกินกำหนด ที่ลาดกระบัง

       สูตรคำนวณลูกบาศก์ฟุต

       1 ลูกบาศก์ฟุต CFT เท่ากับ 1728 ลูกบาศก์นิ้ว

       1 ลูกบาศก์เมตร CBM เท่ากับ 35.314 ลูกบาศก์ฟุต


       ตัวอย่าง หีบห่อ กว้าง 25 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว สูง 20 นิ้ว

       25 x 30 x 20 นิ้ว = 8.680 ลูกบาศก์ฟุต

       นักศึกษาอาจจะใช้สูตรนี้ คำนวณปริมาตรของที่จะส่งโดยจากการวัดสัดส่วนของแต่ละกล่อง และนำมาบวกกันเข้าทั้งหมด แต่ทุกครั้งจะต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีก 20% เพราะปริมาตรจะเพิ่มขึ้นเมื่อนำของมาวางเรียงบนแผ่น Skid ไม้ ซึ่งพนักงานสถานีรับของจะเป็นผู้จัดวางไว้บน Skid ไม้หลังจากเซ็นรับของจากนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

       อัตราค่าขนส่งที่แน่นอนจะคิดจากสัดส่วนที่แท้จริงของ Skid ไม้ ซึ่งทางสถานีจะส่งมอบให้กับนักศึกษาเป็นหลักฐานในการคิดอัตราค่าขนส่ง

       ตัวอย่าง ของทั้งหมดหลังจากวางเรียงกันบน Skid ไม้ วัดได้ส่วนสูง 60 นิ้ว x กว้าง 48 นิ้ว x ยาว 40 นิ้ว หารด้วย 1728 ผลลัพธ์คือ 67 ลูกบาศก์ฟุต (CFT) สมมติว่า อัตราค่าขนส่งจากสถานี Los Angeles ราคา $3.75 ต่อลูกบาศก์ฟุต (CFT) ฉะนั้นอัตราค่าขนส่งทั้งหมดคือ 67 CFT x $3.75 = $251.25 นี่คือราคาค่าขนส่งทั้งหมดจากสถานีรับของถึงท่าเรือกรุงเทพฯ และเป็นราคาที่ระบุไว้ใน Bill of Lading

       สัดส่วนของ Skid ไม้มาตรฐานที่ใช้ทั่วๆ ไป

  skid


  กลับขึ้นด้านบน

  บริการออกของและส่งของถึงบ้าน DOOR TO DOOR

       ถึงแม้เจตนารมณ์ของบริษัทสยามฯ ที่ต้องการให้นักศึกษาดำเนินพิธีการออกของด้วยตัวเอง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่บริษัทสยามฯ ก็สามารถให้บริการดังกล่าว พร้อมกับบริการนำส่งให้ถึงประตูบ้านในอัตราบริการที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

  1. บริการออกของ

   - ปลีกย่อย (LCL) ราคา 4,500 บาท

   - เต็มตู้ (FCL) ราคา 7,500 บาท

  2. อัตราค่าส่งถึงบ้านจะกำหนดได้ก็ต่อเมื่อทราบน้ำหนัก หรือปริมาตรลูกบาศก์ฟุต ของของที่จะส่ง และที่อยู่ของนักศึกษา
  3. ตัวแทนของบริษัทสยามฯ ที่กรุงเทพฯ จะมีระเบียบการเป็นลายลักษณ์อักษร ให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนและพิธีการต่างๆ
  4. ค่าบริการออกของที่ระบุไว้ในข้อ 1 จะไม่รวมค่าภาษีในกรณีที่นักศึกษาจะนำของเข้าไปซึ่งไม่ได้อยู่ในพิกัดของปลอดภาษีนำเข้าที่ระบุไว้ในคู่มือนี้

       ในกรณีที่นักศึกษาต้องการใช้บริการดังกล่าว ให้ติดต่อแจ้งความจำนงกับตัวแทนของบริษัททันทีที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้มีเวลาเพียงพอในการจัดเอกสารและพิธีการล่วงหน้า ให้แล้วเสร็จไปด้วยดี


  กลับขึ้นด้านบน

  สถานีรับของปลีกย่อย (LCL Receiving Terminal)

  STATE T/T SHIPPING CITIES (TERMINAL)
  ALABAMA 32 BIRMINGHAM, MOBILE, MONGOMERY
  ARIZONA 27 PHOENIX, TUESON
  ARKANSAS 31 LITTLEROCK
  CALIFORNIA 21 LOS ANGELES, SAN FRANCISCO, SAN DIEGO
  COLORADO 27 DENVER
  CONNECTICUT 33 PROVIDENCE, HARTFORD, BRIDGEPORT
  FLORIDA 32 MIAMI, ORLANDO, TAMPA, JACKSONVILLE, TALLAHASEE
  GEORGIA 31 ATLANTA, SAVANNAH, AUGUSTA
  IDAHO 31 BOISE
  ILLINOIS 30 CHICAGO, URBANA, ST. LOUIS (MO.)
  INDIANA 31 INDIANAPOLIS
  IOWA 31 DES MOINES, CEDAR RAPIDS
  KANSAS 30 WICHITA, KANSAS CITY, MANHATTAN
  KENTUCKY 32 LOUISVILLE, LEXINGTON
  LOUISIANA 31 NEW ORLEANS, BATON ROUGE
  MAIN 33 PORTLAND
  MARYLAND 33 BALTIMORE, WASHINGTON
  DELAWARE 33
  MASSACHUSETTS 32 BOSTON
  MICHIGAN 31 BETROIT, GRAND RAPIDS, KALAMAZOO
  MINNESSOTA 31 MINNEAPOLIS, DULTUTH
  MISSOURI 31 ST. LOUIS, KANSAS CITY
  MISSISIPPI 31 JACKSON
  MONTANA 30 GREATFALLS, BILLINGS
  NEBRASKA 31 OMAHA
  NEVADA 28 LAS VEGAS, RENO
  NEW HAMSHIRE 33 CONCORD
  VERMONT 33
  NEW JERSEY 31 NEWARK
  NEW YORK 31 NEWARK, ROCHESTER, BUFFALO, ITHACA
  NEW MEXICO 29 ALBUGUERQUE
  NORTH DAKOTA 30
  NORTH CAROLINA 31 RALEIGH, CHARLOTTE, GREENBORO
  OHIO 31 CLEVELAND, COMLUMBUS, CINCINNATI, DATON
  OKLAHOMA 29 OKLAHOMA CITY, TULSA
  OREGON 28 PORTLAND, EUGENE, SALEM
  PENNSLYVANIA 32 PITTSBURGH, WILLIMASPORT, PHILADELPHIA
  SOUTH CAROLINA 31 GREENSVILLE, SAVANNAH, CHARLESTON, COLUMBIA
  SOUTH DAKOTA
  TENNESSEE 31 NASHVILLE, MEMPHIS, KNOXVILLE
  TEXAS 29 DALLAS, HOUSTON, AUSTIN, LUBBOCK, EL PASO, SAN ANTONIO
  VIRGINIA 31 RICHMOND, CHARLESTON, WASHINGTON D.C.
  WASHINGTON 29 SEATTLE, SPOKANE
  WISCONSIN 30 MADISON, MILWAUKEE

       T/T หมายถึงระยะเวลาเดินทางจากวันปิดรับจากแต่ละสถานีรับของจนถึงกรุงเทพฯ


  กลับขึ้นด้านบน

  การทำประกันภัย (INSURANCE)

       บริษัทประกันภัย INSURANCE ไม่มีหลักการที่จะกำหนดหรือประเมินราคาที่แท้จริงของของใช้ส่วนตัวเป็นที่แน่นอน จึงตั้งอัตราค่าประกันภัยหรือสูญเสียไว้สูงมาก ทางบริษัทสยามฯ จึงเห็นว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะทำใบประกันภัยเพราะว่าในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหายในช่วงระยะของการขนส่ง บริษัท FREIGHT FORWARDER จะต้องรับผิดชอบตามข้อสัญญาที่ระบุไว้ด้านหลังของ BILL OF LANDING

       อนึ่ง การประกันภัย ทางบริษัท FREIGHT FORWARDER จะต้องออกใบประกันภัย โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันภัยเป็นหลักฐานไม่ใช้ข้อเขียนหรือสัญญาในแผ่นกระดาษที่บริษัทเป็นผู้ออกให้ ฉะนั้น จึงขอให้นักศักษาเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยนี้ด้วย


  กลับขึ้นด้านบน

  ใบประกอบการขนส่ง (BILL OF LADING)

       BILL OF LADING ตามตัวอย่างที่แนบอยู่ในสมุดคู่มือ เป็น STANDARD สากลที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก การขนส่งสินค้าไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด รวมถึงของใช้ส่วนตัว (PERSONAL EFFECT) จะต้องมีใบ BILL OF LADING ซึ่งทางบริษัท FREIGHT FORWARDER จะต้องออกให้กับผู้ส่งของออก (นักศึกษา) ทุกครั้งไปโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น เพราะว่า BILL OF LADING เป็นหลักฐานการรับของและจัดส่งฉบับเดียว ที่ระบุชื่อของผู้ส่งและผู้รับ ประกอบกับรายการสั่งของ ส่งของ ชื่อสายการเดินเรือและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งผู้อื่นที่ไม่ใช้เจ้าของ ไม่สามารถจะนําไปใช้ได้

       ตามหลักปฏิบัติสากล บริษัท FREIGHT FORWARDER จะต้องทํา BILL OF LADING ซึ่งประกอบด้วย 3 ORIGINAL และ 3 NON- NEGOTIABLE ให้กับผู้ส่งไว้เป็นหลักฐานในวันที่เรือออกจากท่าเรือ เมื่อได้รับ BILL OF LADING แล้ว ผู้ส่งจะต้องตรวจดูรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ใน BILL OF LADING ข้อสําคัญที่จะต้องตรวจดูเพื่อป้องกันไม่ไห้เกิดความผิดพลาด

  1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออก
  2. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับของ (ประเทศไทย)
  3. รายการสิ่งของ DESCRIPTION OF GOODS
  4. จํานวนชิ้นหรือหีบห่อ
  5. สัดส่วนของที่ส่ง MEASUREMENT
  6. ปริมาตรของ VOLUME IN CUBIC FEET/ CUBIC METRE
  7. อัตราคาขนส่งที่ได้ตกลงกันไว้
  8. หลักฐานการจ่าย อัตราค่าขนส่งที่ต้นทางหรือปลายทาง
  9. สายการเดินเรือและกําหนดวันเรือออกจากท่า

       ทุกครั้งที่ติดต่อหรือได้รับการติดต่อจากบริษัท FREIGHT FORWARDER สิ่งแรกสุดจะต้องถามให้แน่ชัดว่า ทางบริษัทนั้นมี BILL OF LADING ออกให้หรือเปล่า เพราะการออก BILL OF LADING เป็นข้อพิสูจน์ว่าบริษัท FREIGHT FORWARDER นั้นไม่มีเจตนาที่จะลักลอบนําสินค้าของใช้ของบุคคลอื่นเข้ามา ปะปนกับของของผู้ซื้อหรือนำเข้า

       การที่บริษัท FREIGHT FORWARDER ไม่มีหรือไม่ยอมออก BILL OF LADING ให้ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดต่อกฏหมายว่าด้วยการขนส่งระหว่างประเทศ และมีการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริต BILL OF LADING เป็นหนังสือรับรองฉบับเดียวที่ผู้รับจะนํามาใช้ประกอบพิธีการศุลกากร

  ตัวอย่าง BILL OF LADING


  กลับขึ้นด้านบน

  ข้อแตกต่างระหว่างการดำเนินงานของบริษัทสยามฯกับบริษัทขนส่งอื่นๆ

  1. เนื่องจากบริษัทสยามอินเตอร์ เป็น International Freight Forwarding Company เราจึงมีสถานีรับของอยู่ทั่วทุกเมืองใหญ่ในทุกรัฐ
  2. กำหนดวันรับของและตารางเดินเรือออกจากสหรัฐฯทุกอาทิตย์ พร้อมกับกำหนดวันเรือถึงกรุงเทพฯอย่างแน่นอน
  3. ไม่ต้องเก็บของไว้เป็นเดือน หรือจนกว่าของจะเต็มตู้ Container ก่อนส่งออก
  4. กำหนดอัตราขนส่งที่แน่นอน ตามที่ได้ระบุไว้ในสมุดคู่มือ โดยบริษัทขอรับรองไม่มีรายการ Hidden Charge ใดๆ ทั้งสิ้น
  5. ส่งเสริมให้นักศึกษาไปดำเนินพิธีการออกของที่กรุงเทพฯ และถ้าในกรณีที่ต้องการใช้บริการออกของ Shipping ของเรา บริษัทฯจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ค่าระเบียบการและค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนที่จะปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อยืนยันความสุจริตในการบริการของบริษัทฯ
  6. ออกใบ Bill of Lading (ใบประกอบการขนส่ง) ถูกต้องตามกฎหมายและการขนส่งระหว่างประเทศ ระบุรายการของ จำนวนหีบห่อ น้ำหนักและปริมาตรของที่ส่งไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบนำของผิดกฎหมายดังเช่น อาวุธปืน ยาเสพติด หรือของต้องห้ามอื่นๆ ฝากติดตามไปด้วย ซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษาถูกข้อหาลักลอบ นำสิ่งผิดกฎหมายออกนอกประเทศ หรือนำเข้าในประเทศไทยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

  กลับขึ้นด้านบน

  SHIPPING COST

  STATE:    
  CITY:    
  MINIMUM CHARGE : USD OR USD. PER CUF
  WHICHEVER IS HIGHER USD PER CUF
  OVER 60 CUBICFEET : USD PER CUF
  OVER 100 CUBICFEET : USD PER CUF
  OVER 125 CUBICFEET : USD PER CUF
  OVER 150 CUBICFEET : USD PER CUF
  CITY:    
  MINIMUM CHARGE : USD OR USD. PER CUF
  WHICHEVER IS HIGHER USD PER CUF
  OVER 60 CUBICFEET : USD PER CUF
  OVER 100 CUBICFEET : USD PER CUF
  OVER 125 CUBICFEET : USD PER CUF
  OVER 150 CUBICFEET : USD PER CUF
  CITY:    
  MINIMUM CHARGE : USD OR USD. PER CUF
  WHICHEVER IS HIGHER USD PER CUF
  OVER 60 CUBICFEET : USD PER CUF
  OVER 100 CUBICFEET : USD PER CUF
  OVER 125 CUBICFEET : USD PER CUF
  OVER 150 CUBICFEET : USD PER CUF

  ** Rate per cubicfoot is negotiable pending actual volume


  กลับขึ้นด้านบน

  CALCULATION WORKSHEET

  IN U.S.
  SHIPPING COST USD.........................
  IN BANGKOK
  D.O.FEES (FIXED) BAHT...........650.00
  TERMINAL CHARGE :
  BAHT 180.00 PER CUBICMETER BAHT.......................
  CONTAINER FREIGHT STATION (CFS) :
  BAHT 275.00 PER CUBICMETER BAHT.......................
  FIXED/ESTIMATED OVERALL CHARGES :
  USD............................... BAHT.......................


  BOOKING NUMBER : LAXBGK D..........................................................
  VESSEL/VOYAGE : ..........................................................
  CUT OFF : ..........................................................
  SAILING : LOS ANGELES..........................................................
  ARRIVING : BANGKOK.........................................................

  กลับขึ้นด้านบน

  PACKING LIST

  Box. No. Description Dimension Cubicfoot
  1      
  2      
  3      
  4      
  5      
  6      
  7      
  8      
  9      
  10      
  11      
  12      
  13      
  14      
  14      
  16      
  17      
  18      
  19      
  20      

  Total: Weight: Cubicfoot:

  กลับขึ้นด้านบน


  ขอขอบคุณ

  นักศึกษาไทยทุกท่าน

  ที่ให้ความไว้วางใจส่งของกลับประเทศไทย กับบริษัทสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรต ไลน์ ขอให้เดินทางสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ และประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆ

  BON VOYAGE    SIAM INTERNATIONAL FREIGHT LINES

  11014 LA CIENGA BOULEVARD, INGLEWOOD, CA 90304
  Toll free : 1 866 338 1284
  TEL: (310) 338-1284
  FAX: (310) 338-1475
  E-MAIL: siamint@aol.com
  WEBSITE: http://www.siaminternational.com/


  Agent in BANGKOK :

  TRIUMPH INTERFREIGHT CO., LTD.

  537/197 Sathupradit Complex, Sathupradit Rd.,
  Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
  Thailand
  TEL: (02) 294-9125-6, (02) 284-2210
  FAX: (02) 294-5797

  EMAIL: tough40@bkk1.asiaaccess.net.th
  Contact: Khun Boonlert


  Home | President's Message | An Ultimate Solution | Household Appliances | Household and Personal Effects Shipment: Thai Students - U.S. Citizens - Asian Students

     webmaster@thaisinfo.com