ส่งเต็มตู้ (FULL CONTAINER LOAD –FCL) ในกรณีที่นักศึกษา หรือครอบครัวของคนไทยทั่วไป ต้องการขนย้ายสิ่งของทุกอย่างในครัวเรือน ซึ่งมีจำนวนมากพอที่จะบรรจุให้เต็มตู้ CONTAINER ได้ ก็ส่งเต็มตู้ คือการเหมาตู้ CONTAINER เป็นของตนเอง บริษัท FORWARDERS ไม่มีสิทธิใดๆที่จะนำสิ่งของผู้อื่นเข้ามาปะปนหรือรวมส่งด้วย

การเหมาตู้ คืนบริษัท FORWARDERS จะจัดส่งตู้ตามขนาด CONTAINER ที่ต้องการไปให้ยันที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่มีที่เก็บของ แต่ก่อนที่จะนำตู้ CONTAINER ส่งไปยังสถานที่นั้นๆ นักศึกษาต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่นั้น เช่น

 •  มีป้ายห้ามรถบรรทุกหนักเกินพิกัดเข้าไปในถนนนั้น มีป้ายห้ามจอด (NO PARKING) ของถนน หรือบริเวณที่พักจะต้องจอดตู้ CONTAINER หรือเปล่า
 •  ควรจะแจ้งกับเพื่อนบ้าน (NEXT DOOR NEIGHBOR) ว่าเราจะมีการย้ายกลับและมีความจำเป็นต้องนำตู้ CONTAINER มาตั้งทิ้งไว้ชั่วคราว
 • แจ้งหรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ LOCAL SHERIFF STATION ถึงความจำนงที่จะนำตู้ CONTAINER มาตั้งชั่วคราว
 • ถ้าเป็นไปได้ควรจะให้ตู้ CONTAINER ตั้งใน DIVEWAY ของสถานที่จัดเก็บสิ่งของเพื่อที่จะได้ไม่ให้กีดขวางทางจราจรบนพื้นถนนสาธารณะ
 • จะต้องจดจำนวนของทุกชิ้น ที่บรรจุใส่ในตู้ CONTAINER ไม่ว่าของเหล่านั้นจะเป็นอะไรขนาดไหน กฎหมายของกรมศุลกากรต้องการจำนวนชิ้น ทั้งหมดลงไว้เป็นหลักฐานใน BILL OF LADING
 • บริษัทรถ TRUCK ที่นำตู้ CONTAINER มาจะมี SEAL มาด้วย นักศึกษาจะต้องใช้ SEAL นี้ปิดประตูตู้ CONTAINER เมื่อทำการบรรจุสิ่งของทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ก่อนที่บริษัทจะลากตู้ออกไปให้จดเบอร์ SEAL ไว้เป็นหลักฐาน เพราะว่าเบอร์ SEAL จะต้องถูกระบุไว้ในใบ BILL OF LADING
 • ตู้ CONTAINER ทุกตู้จะมีหมายเลขทะเบียนของตู้เขียนติดไว้ ในกรณีที่ไม่เห็นเลขทะเบียนของตู้ให้ถามได้จากพนักงานขับรถนั้นๆ เช่นกัน จดหมายเลขทะเบียนตู้ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อระบุไว้ใน BILL OF LADING เช่นเดียวกัน
 • เป็นหน้าที่รับผิดชอบของนักศึกษาในการบรรจุสิ่งของต่างๆ เข้าไปในตู้ CONTAINER ว่าจะจัดระหว่างอย่างไร สิ่งใดควรที่จะอยู่ล่างหรือบน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักศึกษาเอง อย่าลืมว่าทุกอย่างภายใต้ตู้ CONTAINER  จะต้องมีการเคลื่อนไหวในขณะขนถ่ายจากบ้านไปจนถึงท่าเรือที่กรุงเทพฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ อันเนื่องมาจากการบรรจุเข้าตู้ไม่ถูกต้อง ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ซึ่งผู้รับงานของบริษัท FORWARDERS ก่อขึ้นเองสัดส่วนของตู้ CONTAINER

  ตู้ขนาด 20 ฟุต สัดส่วน :  ยาว  20 ฟุต สูง 8 ฟุต  กว้าง 8 ฟุต

  ปริมาตรบรรจุ : 900 ลูกบาศก์ฟุต

  สูงจากพื้น : 52 นิ้ว

  ตู้ขนาด 40 ฟุต สัดส่วน : ยาว 40 ฟุต สูง 8 ฟุต กว้าง 8 ฟุต

  ปริมาตรบรรจุ : 1,800 ลูกบาศก์ฟุต

  สูงจากพื้นดิน : 52 นิ้ว

  ** คำนวณจากพื้นของ CONTAINER ตั้งอยู่บน CHASIS