ขนส่งทางอากาศ Air Freight

สนามบินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี

Los Angeles, CA

Seattle, WA

San Francisco, CA

Dallas, TX

Houston, TX

Chicago, IL

Atlanta, GA

Miami,FL

Newyork,NY

 

บริษัทสยามฯใช้บริการของสายการบิน  Korean Air  เนื่องจากมี  Cargo Flight   ออกจากสถานีต่างๆเป็นประจำทุกวันโดยปกติ  บริษัทฯจะจัดส่งของออกจากทุกจุดในสหรัฐทุกวันศุกร์ ทั้งนี้เพื่อจะให้ถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเช้าวันจันทร์