หลักการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้ว

ของที่ใช้ในบ้านเรือนที่จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าได้ ผู้นำเข้าจะต้องเป็นบุคคลที่ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาตั้งในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ และจำนวนของใช้ในบ้านเรือนจะยกเว้นอากรให้ได้  จะพิจารณาเท่าที่เป็นจำนวนพอสมควรที่พึงมีพึงใช้ตามปกติวิสัย และผ่านการใช้งานแล้วโดยต้องเป็นที่นำเข้ามาจากประเทศซึ่งผู้นำเข้ามีภูมิลำเนาอยู่ก่อนที่จะย้ายเข้ามามีภูมิลำเนาในประเทศไทยสำหรับของใช้ในบ้านเรือนที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น “วิทยุ” ถ้ามีการนำเข้ามาก็จะยกเว้นเพียง 1 เครื่อง แล้วถ้ามีมากกว่า 1 เครื่อง จะยกเว้นอากรให้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ยกเว้นการย้ายภูมิลำเนาทั้งครอบครัวให้ได้รับยกเว้นอากรได้อย่างละ 2 เครื่อง และเครื่องที่ยกเว้นค่าอากรให้นั้น ต้องเป็นเครื่องที่อากรต่ำสุด นอกจากวิทยุแล้วอาจมีตู้เย็น เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ ให้ถือเกณฑ์เดียวกับวิทยุ ของใช้ในบ้านเรือนดังกล่าวจะตัองนำเข้ามาในประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือน ก่อนผู้นำเข้ามาถึงหรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้นำของเข้า เข้ามาถึง

อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจขยายกำหนดเวลาที่กล่าวข้างต้นได้ เมื่อเห็นว่ามีพฤติการณ์พิเศษการย้ายภูมิลำเนานั้น ให้ถือเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการปฎิบัติพิธีการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน

  1. ผู้นำเข้าหรือตัวแทนยื่นคำร้องขอยกเว้นอากร ใบขนสินค้าและเอกสารประกอบต่อฝ่ายเอกสิทธ์ ส่วนการนำเข้าสำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ หรือ สำหนักงานศุลกากร/ด่านศุลกากรที่นำเข้า
  2. กรมศุลกากร จะทำการตรวจสอบเอกสารและพิจรณาการยกเว้นอากร หากมีของใช้ในบ้านเรือนเข้ามาแต่ไม่มีลักษณะได้รับยกเว้นอากร กรมศุลกากรก็จะดำเนินการเรียกเก็บอากรตามปกติ
  3. กรมศุลกากร คืนเอกสารที่ตรวจสอบแล้วให้ผู้นำเข้าเพื่อนำไปชำระอากร(ถ้ามี) กรณีของใช้ในบ้านเรือนที่นำเข้าได้รับการยกเว้นอากรทั้งหมด ผู้นำเข้าหรือตัวแทนนำเอกสารไปติดต่อส่วนตรวจปล่อยสินค้าเพื่อขอรับสินค้าได้
  4. นายตรวจศุลกากร และ/หรือ สารวัตรศุลกากร จะทำการสุ่มตัวของว่าตรงตามสำแดงหรือไม่ หากถูกต้องก็จะอนุญาตให้ผู้นำเข้านำของออกจากอารักขาศุลกากรได้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คนไทยและชาวต่างประเทศที่มีความประสงค์จะขอรับของใช้ในบ้านเรือนใช้แล้วที่นำเข้ามาในประเทศไทย สามารถติดต่องานพิธีการฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน ส่วนการนำเข้าสำนักงานศุลกากรนำเข้าท่าเรือกรุงเทพ หรือ ฝ่ายเอกสิทธ์และส่งเสริมการลงทุน ส่วนการนำเข้าสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ ในวันและเวลาราชการและผู้นำเข้ายังสามารถใช้บริการออกของใช้ในบ้านเรือนของบริษัทการบินไทยจำกัด มาหาชน 0-2137-4200 สำนักงานศุลกากรลาดกระบัง 0-2737-9274 หรือสอบถามข้อมูลสายด่วน

เอกสารที่ใช้ในการผ่านพิธีการ

  1. หนังสือเดินทาง
  2. ใบตราส่ง(B/L, AWB) และใบสั่งปล่อย (D/O)
  3. รายการที่นำของเข้า
  4. บัตรประชาชน(กรณีเป็นคนไทย)
  5. หลักฐานอื่นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
  6. หลักฐานการย้ายภูมิเลาเนา